X
GO

Leerlingenaanname

Wilt u contact met de aannamecommissie?

  • Graag mailen naar aanmelding@svszeist.nl. U krijgt in de regel binnen een week een reactie van de aannamecommissie. Uitgezonderd schoolvakantietijd.
  • Het is niet mogelijk om de aannamecommissie direct telefonisch te bereiken. Indien noodzakelijk zal na contact via email een (telefonische-) afspraak gemaakt worden.

Het laatste nieuws over de aanmeldingen voor het volgende schooljaar treft u aan op deze pagina

Leerlingenaanname (mavo/havo/vwo)

De Stichtse Vrije School is als vestiging van de Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs, officieel erkend als school voor vmbo-t, havo en vwo. Daarnaast is er de Tobiasstroom voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs. De Tobiasstroom heeft een aparte locatie en een apart aannamebeleid (zie Aanname Tobiasstroom).

Leerlingen die op onze school geplaatst worden dienen in verband met de heterogene klassensamenstelling (mavo-, havo- en vwo-leerlingen, zitten gedurende een 3 jarige brugklasperiode bij elkaar in de klas) en het daaruit voortvloeiende hogere aanspreekniveau, minimaal een vmbo-T advies te hebben van het basisonderwijs.  Maar intelligentie zegt niet alles; voldoende eigen structuur, zelfstandigheid, werkdiscipline en motivatie zijn eveneens van belang voor een goed functioneren binnen ons vrije schoolonderwijs.

Sinds een aantal jaar is het advies van de basisschool leidend  bij de aanmelding (wet Dekker). Het advies van de basisschoolleraar gaat gepaard met een overzicht van het leerlingvolgsysteem van de laatste drie leerjaren (groep 6, 7 en 8). De leerkracht kan vroegtijdig in contact treden met de aannamecommissie voor advies indien er twijfel is over een aanmelding. Samen kijken we of het in het belang van het kind is om tot plaatsing op de SVS over te gaan.


Voor een optimale ontwikkeling van de leerling is het belangrijk dat er een goed antwoord kan worden gegeven op zijn/ haar specifieke onderwijsvraag.


Bij leerlingen met leer- of gedragsproblematiek, een lichamelijke handicap alsmede bij leerlingen die binnen het autistisch spectrum vallen, is individueel overleg en de vraag om vroegtijdig advies van de aannamecommissie belangrijk. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat de leerling ook werkelijk op de juiste plaats  terecht komt.

Procedure

1. Aanmeldingsformulier

De aanmelding loopt voor leerlingen die binnen de regio Zuidoost Utrecht/ gemeente Utrecht wonen, via de leerkracht van klas 6 (groep 8) van de basisschool. De ouders/ verzorgers ondertekenen een door de basisschool aangeleverd formulier, waarop ze de basisschool verzoeken hun kind aan te melden bij een bepaalde school voor voortgezet onderwijs. Ouders/verzorgers van buiten de regio Zuidoost Utrecht/ Utrecht kunnen ook bij de leerkracht van klas 6 (groep 8) van de basisschool aangeven dat de keuze is gevallen op de Stichtse Vrije School. De basisschool verzorgt vervolgens de aanmelding.

2. Advies

Voorafgaand aan de feitelijke aanmelding is het raadzaam om de dossiers van de leerling waarbij enige twijfel bestaat of de SVS het passende onderwijs biedt, aan de aannamecommissie voor te leggen. Immers voor hen is vrijeschoolonderwijs sowieso een nieuwe, onbekende vorm van onderwijs. Tot aan de kerstvakantie verloopt dit contact aanvankelijk op schoolniveau, dus via de leerkracht of IB-er van de basisschool.

Vrijeschoolonderwijs is op bepaalde punten anders dan regulier onderwijs. Daarom is ons onderwijs niet voor elke leerling passend om tot optimale ontwikkeling te komen. Wij willen graag iedere leerling een passende onderwijsplek bieden en onderstaande aandachtspunten geven aan welke competenties op de vrijeschool (extra) belangrijk zijn en waarop het advies van de aannamecommissie gebaseerd zal zijn.

  • De leerling / ouders weten wat het vrijeschoolonderwijs inhoudt en kiezen bewust voor deze vorm van onderwijs: zij zijn bereid om ook de extra tijd en inspanning die het vrijeschoolprogramma vraagt te leveren. 
  • de leeftijd en/of ontwikkeling van de leerling past bij de ontwikkelingsstof van de brugklas (vanwege de specifiek leeftijdsgebonden opbouw van het leerplan van de vrije school).
  • de leerling heeft ten minste een vmbo-T uitstroom profiel.
  • de leerling kan minimaal een gemiddeld tempo van werken aan; immers, in de 3-jarige brugklas zitten mavo, havo en vwo bij elkaar. 
  • mogelijk beperkte vermogens op het ene gebied, worden gecompenseerd door sterkere vermogens op een ander gebied.
  • de leerling kan zelfstandig schoolwerk plannen en organiseren; er wordt minder gebruik gemaakt van boeken en methodes. 
  • de leerling kan in klassen- en schoolverband goed mee in de routine van afspraken (op tijd zijn, agenda bijhouden, schoolspullen bij zich hebben, lesroosters lezen, schoolregels naleven).
  • bij leer-, gedrags- of sociale problematiek moet individueel worden bezien of de school kan voorzien in de onderwijs/ondersteuningsbehoefte . Bij meervoudige problematiek zullen wij negatief adviseren (zie ook Passend Onderwijs).

3. Feitelijke aanmelding

Nadat de leraar en/of intern begeleider in overleg met de aanname commissie tot een weloverwogen advies is gekomen kan de leerling worden aangemeld. Een leerling is officieel aangemeld nadat de basisschool een digitaal onderwijskundig rapport heeft aangeleverd via Onderwijs Transparant of, indien de leerling buiten onze regio woont, een papieren versie van ditzelfde onderwijskundig rapport. Verder dient er als bijlage een overzicht van het leerlingvolgsysteem van groep 6 t/m 8 bijgevoegd te worden. Een volledig dossier is van groot belang voor een tijdige verwerking. De ouders/verzorgers ontvangen een bevestiging na ontvangst van de complete aanmelding. De exacte sluitingsdatum wordt via de gezamenlijke voorlichtingsfolder van de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost Utrecht bekend gemaakt. Deze datum geldt ook voor aanmeldingen van buiten deze regio.

4. Plaatsing

Leerlingen van de aangesloten vrije basisscholen hebben voorrang bij plaatsing. Als er meer leerlingen worden aangemeld dan er plaatsen per niveau beschikbaar zijn, wordt er per niveau geloot.

Wanneer loten aan de orde is vindt deze plaats per niveau en dan volgens onderstaande volgorde.

Na plaatsing van de vrijeschoolleerlingen, volgen:
1) de leerlingen met een broertje of zusje op school en kinderen van medewerkers.
2) de leerlingen die woonachtig zijn binnen de regio van het samenwerkingsverband Zuid-0ost Utrecht (ZOUT).
3) de leerlingen woonachtig buiten het samenwerkingsverband.

5. Schoolovereenkomst

Voor de meivakantie ontvangen de ouders/verzorgers bericht van plaatsing. Daarbij is gevoegd: de schoolovereenkomst en een formulier voor aanvullende informatie. Binnen twee weken moet deze informatie (ondertekend door beide ouders) worden geretourneerd naar het secretariaat.

6. Kennismaking

Eind juni ontvangen de ouders/verzorgers een brief waarin de naam van de klassenleraar bekend wordt gemaakt. Tevens is daarbij een uitnodiging voor een kennismakingsmoment met de nieuwe klas en de klassenleraar.

Aanmelding voor de Tobiasstroom

Voor leerlingen met VMBO-basis en -kader niveau, met 1-3 jaar leerachterstand op minimaal 2 didactische gebieden (lezen, spelling, begrijpend lezen, rekenen) is er de Tobiasstroom, voor voortgezet vrijeschoolonderwijs. Voor meer informatie over de Tobiasstroom verwijzen we u graag naar: