X
GO

Schoolkosten

Ouderbijdragen en financiën

Aan de ouders van leerlingen van de Stichtse Vrije School, inclusief de examenklas, wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De vrijwillige bijdragen van Vrije Scholen liggen gemiddeld hoger dan bij de meeste andere scholen voor voortgezet onderwijs. De oorzaak hiervan ligt in de behoefte aan bekostiging van de vele extra activiteiten en lessen op gebied van toneel, muziek, handvaardigheid en het (niet-examengerichte) brede periodeonderwijs in de hogere klassen. Ook de kwaliteitsnormen die de vrije school stelt op het gebied van bijvoorbeeld de kunstvakken (extra salariskosten door splitsing van klassen, kosten voor gereedschap) en de pianobegeleiding bij euritmie en koor worden hieruit bekostigd.


Vrijwillig

Deze ouderbijdrage is ook echt vrijwillig: geen leerling wordt geweigerd of van school gestuurd als ouders/verzorgers deze bijdrage niet kunnen of willen opbrengen. Aan de andere kant is duidelijk dat de school alleen dankzij ouderbijdragen het leerplan optimaal kan uitvoeren. Ouders verbinden zich tot betaling van het door hen bepaalde bedrag via ons inningssysteem WIScollect. Deze verbintenis geldt telkens voor één schooljaar. Indien de situatie verandert (een leerling komt of vertrekt in de loop van het jaar of de financiële situatie van de ouders wijzigt) kan het bedrag worden aangepast. Gespreide betaling is mogelijk.

Bestemming

Over de voorgenomen bestemming van de bijdragen worden ouders (voor zover mogelijk) vooraf geïnformeerd in de toelichting die aan het begin van het schooljaar aan alle ouders via WIScollect wordt gestuurd.

Met betrekking tot de bestemming en de hoogte van de ouderbijdragen heeft de oudergeleding van
de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. Aan het eind van elk schooljaar wordt door de schoolleiding aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad verantwoording afgelegd over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en worden afspraken gemaakt over de schoolkosten voor het volgende schooljaar.

De subsidie van de overheid bedraagt ruim 93% van de inkomsten. Door ouders wordt ca. 6,5% opgebracht. Tegelijk met de invoering van de lumpsumfinanciering zijn de voorschriften van de overheid voor de besteding van de subsidie verruimd: het geld kan op elke manier worden aangewend die het bestuur goeddunkt. Daardoor is het niet mogelijk gedetailleerd aan te geven wat uit de subsidie wordt betaald en waarvoor de ouderbijdragen worden gebruikt.

 

Uit de begroting zijn de volgende indicatieve gegevens betreffende de besteding van de ouderbijdrage te destilleren: lessen toneel: € 50.000/ koorzang & muziek: € 50.000 /euritmie: € 40.000 / pianobegeleiding € 15.000 / splitsingen en extra kunstvakken: € 50.000 / lessen oriëntatie: € 40.000 / kunstgeschiedenis: € 16.000 / extra lokalen: € 6.000.
Een afzonderlijk deel van de ouderbijdrage wordt gevormd door de afdracht aan de landelijke vrije schoolbeweging van ongeveer € 16.000. Dit bedrag wordt door onze school aan de Vereniging van Vrije Scholen overgemaakt. Vanuit de Vereniging worden de belangen van de individuele scholen en de vrije schoolbeweging als geheel behartigd in overleg met het ministerie en worden bijzondere projecten, onderzoeken en onderlinge uitwisselingen gecoördineerde geïnitieerd (zie ook: www.vrijescholen.nl).

Informatie over de bijzondere kosten voor excursies en werkweken vindt u als een te downloaden document aan de rechterkant van deze pagina. Eveneens wordt u geïnformeerd over de actuele kosten hiervan via de klassenleraar of de mentor van uw kind.

 

Betaling schoolkosten

Er is een mogelijkheid om de kosten van de vaste programmaonderdelen (zoals werkweek, talenreis en de kunstreis) vooraf gespreid te betalen. U krijgt dit vanzelf aangeboden wanneer de kosten voor deze onderdelen worden geïnd (zie voor meer informatie hierover de brief over de ouderbijdrage via WIScollect).

Wanneer u niet kan voorzien in deze schoolkosten, dan kunt u contact opnemen met onze financiële administratie via financieleadministratie@svszeist.nl.

Wat altijd voorop staat is dat de leerling te allen tijden kan deelnemen aan de vaste programmaonderdelen van de school. Indien er vragen zijn over de schoolkosten, dan kunt u terecht bij de mentor/klassenleraar van de klas van uw kind.

 

Stichting Leerkansen Zeist: bijdrage in de schoolkosten voor ouders met een laag inkomen

Als u een laag inkomen heeft, kunnen de schoolkosten die voor eigen rekening komen een probleem zijn. Soms heeft een school eigen fondsen waarop een beroep kan worden gedaan. Als dat niet het geval is, kunt u als ouder en inwoner van Zeist een aanvraag doen voor vergoeding van bijvoorbeeld leermiddelen, excursies, laptops of andere IT-middelen bij de Stichting Leerkansen Zeist.

De stichting is opgericht vanuit de visie dat kosten geen belemmering mogen vormen voor schoolgaande kinderen. U kunt een aanvraagformulier downloaden via de website van de stichting (www. Leerkansenzeist.nl). of u kunt een aanvraagformulier verkrijgen bij het bureau van de Sociaal Raadslieden (Bergweg 1, Zeist). Ouders ontvangen het geld niet rechtstreeks; de kosten worden aan de school voldaan.

Op de website van de stichting vindt u meer informatie over de inkomensnormen en over de procedure. Ook andere gemeenten hebben dergelijke voorzieningen. Informeer hiervoor bij uw eigen gemeente.